• +38 (067) 814-66-39
    • +38 (095) 601-35-55
Legalitas regnorum fundamentum — Законність – основа держави

Ю. Рак. Митний огляд як форма митного контролю та митне обстеження як процесуальна дія у справі про порушення митних правил

02.11.2015

Важливою складовою митного контролю є форми, шляхом застосування яких останній безпосередньо здійснюється. У ст. 336 Митного кодексу України (далі – МК України) [1] закріплено вичерпний перелік форм митного контролю, до яких, зокрема, належить митний огляд, що включає огляд та переогляд товарів, транспортних засобів комерційного призначення, огляд та переогляд ручної поклажі та багажу, а також особистий огляд. Дуже подібним до митного огляду, на перший погляд, є митне обстеження, що є однією з процесуальних дій, передбачених ч. 2 ст. 508 МК України. Дійсно, якщо вести мову про етимологію слів «огляд» та «обстеження», то вони є синонімами, та в контексті митного законодавства дані поняття не мають нічого спільного.

По-перше, митний огляд є формою митного контролю, а митне обстеження – процесуальною дією. Перше здійснюється в рамках контрольного провадження, друге має місце лише у випадку відкриття провадження у справах про порушення митних правил. Дані провадження істотно відрізняються не лише за суб’єктним складом, внутрішньою структурою, а й навіть індивідуально-конкретними справами, які вирішуються в межах цих проваджень. Так, контрольне провадження є процедурним, тобто воно не пов’язано з правовими конфліктами, а провадження про порушення митних правил є юрисдикційним.

По-друге, метою проведення митного огляду є: а) ідентифікація товарів у цілях митного контролю та митного оформлення; б) перевірка дотримання законодавства України з питань державної митної справи; в) перевірка наявної інформації про порушення законодавства України з питань державної митної справи; г) перевірка дотримання законодавства України з питань захисту прав інтелектуальної власності (п 1.5 Порядку проведення огляду та переогляду товарів, транспортних засобів комерційного призначення) [2].

Митне обстеження проводиться з метою виявлення товарів, що є безпосередніми предметами порушення митних правил, або товарів із спеціально виготовленими сховищами (тайниками), що використовувалися для приховування безпосередніх предметів порушення митних правил від митного контролю, а також документів та інформації, необхідних для розгляду справи про порушення митних правил, та їх тимчасового вилучення відповідно до ст. 511 МК України (ч. 2 ст. 513 МК України).

По-третє, до підстав проведення огляду (переогляду) товарів, транспортних засобів належать наступні:

1) результати застосування системи управління ризиками (ч. 2 ст. 338 МК України);

2) митна декларація не подана декларантом протягом протягом 10 робочих днів з дати доставлення товарів, транспортних засобів комерційного призначення до митного органу, за наявності достатніх підстав вважати, що ці товари переміщуються через митний кордон України з порушенням норм цього Кодексу та інших законів з питань державної митної справи (п. 1 ч. 3 ст. 338 МК України);

3) товари виявлено (знайдено) під час здійснення митного контролю в зонах митного контролю та/або транспортних засобах, що перетинають митний кордон України, і їх власник невідомий (п. 2 ч. 3 ст. 338 МК України);

4) декларантом не виконуються обов’язки, встановлені статтею 266 МК України (п. 3 ч. 3 ст. 338 МК України);

5) виявлено пошкодження або втрата митного забезпечення, накладеного на товари, транспортні засоби, чи за наявності інших видимих ознак можливого несанкціонованого доступу до товарів, що перебувають під митним контролем;

6) за наявності достатніх підстав вважати, що переміщення товарів, транспортних засобів комерційного призначення через митний кордон України здійснюється поза митним контролем або з приховуванням від митного контролю, у тому числі в разі отримання відповідної інформації від правоохоронних органів (ч. 5 ст. 338 МК України).

Огляд та переогляд ручної поклажі, багажу здійснюється, якщо є підстави вважати, що в ручній поклажі або багажі громадянина переміщуються через митний кордон України, у тому числі транзитом, товари, які підлягають обліку і відповідним видам контролю (державному санітарно-епідеміологічному, ветеринарно-санітарному, фітосанітарному, екологічному, радіологічному), чи товари, при митному оформленні яких справляються митні платежі, а також товари, переміщення яких через митний кордон України заборонено або обмежено (ч. 1 ст. 339 МК України). Для особистого огляду необхідні достатні підстави вважати, що громадянин, який прямує через митний кордон України чи перебуває в зоні митного контролю або у транзитній зоні міжнародного аеропорту, приховує предмети контрабанди чи товари, які є безпосередніми предметами порушення митних правил або заборонені для ввезення в Україну, вивезення з України чи транзиту через територію України (ч. 1 ст. 340 МК України).

Відповідно ж до ч. 1 ст. 513 МК України митне обстеження проводиться за наявності достатніх підстав вважати, що на території або в приміщеннях підприємств, або в транспортних засобах, що їм належать, знаходяться товари, що є безпосередніми предметами порушення митних правил, або товари із спеціально виготовленими сховищами (тайниками), що використовувалися для приховування безпосередніх предметів порушення митних правил від митного контролю, транспортні засоби, що використовувалися для переміщення безпосередніх предметів порушення митних правил через митний кордон України, а також документи та інформація, у тому числі ті, що перебувають в електронному вигляді, необхідні для розгляду справи про порушення митних правил.

По-четверте, юридичною підставою проведення митного огляду є рішення керівника митного органу або особи, яка виконує його обов’язки. Вирішення питання про здійснення такої процесуальної дії, як митне обстеження, належить до компетенції посадової особи митного органу, у провадженні якої знаходиться справа про порушення митних правил.

По-п’яте, об’єктами митного огляду є товари, транспортні засоби комерційного призначення, ручна поклажа, багаж, фізична особа, а митного обстеження –територія або приміщення підприємств, транспортні засоби, що їм належать.

По-шосте, за результатами митного огляду складається відповідний акт у двох примірниках, один з яких передається (надсилається) особі, яка переміщує товари через митний кордон України чи зберігає товари під митним контролем (ч. 8, 10 ст. 338 МК України), про проведення митного обстеження складається протокол (ч. 5 ст. 513 МК України).

Виходячи з вищевикладеного, можна зробити висновок, що митний огляд та митне обстеженняза змістом є абсолютно різними юридичними конструкціями, так як належать до різних проваджень (контрольного та провадження у справах про порушення митних правил), тому недоречно вести мову не лише про їх подібність, а й можливість порівняння.

Література

  1. Митний кодекс України від 13.03.2012 р. № 4495-VI // Відомості Верховної Ради України. – 2012. – № 44-48. – Ст. 552.
  2. Наказ Міністерства фінансів України «Про затвердження Порядку проведення огляду та переогляду товарів, транспортних засобів комерційного призначення» від 12.12.2012 р. № 1316 // Офіційний вісник України. – 2013. – № 18. – Ст. 616.